Segons dades de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, que té delegades funcions tributàries de gairebé tots els ajuntaments de la província (excepte les ciutats de Barcelona i Manresa), 141 ajuntaments han congelat tots els tributs municipals per al 2023 i, per tant, no han incrementat ni reduït la pressió fiscal als seus contribuents (Infografia).

Si mirem les diferents figures tributàries que afecten tant persones físiques com jurídiques, i començant per les taxes sobre serveis públics i ocupació del domini públic, prop de 200 ajuntaments no n’han augmentat les tarifes: concretament, 141 les han congelat i 58 les han reduït. Per la seva banda, 110 ajuntaments han aplicat algun augment respecte a les tarifes de l’any passat.

Per altra banda, el 83% dels ajuntaments han congelat o reduït l’Impost sobre Bens Immobles (IBI). En xifres, 262 consistoris no han augmentat el tipus de gravamen per a aquest tribut i 5 l’han disminuït, mentre que 47 ens municipals hi han aplicat algun augment. Així mateix, 49 ajuntaments han establert més beneficis fiscals que l’any passat i 17 municipis n’han establert menys.

En l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica tampoc són rellevants els canvis en la pressió fiscal respecte al 2022: la major part de consistoris mantenen la situació de l’any passat; 10 ajuntaments han augmentat el coeficient i 1 l’ha reduït. 5 ajuntaments han establert més beneficis fiscals sobre aquest tribut que l’any passat, mentre que 13 els han reduït.

Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, 2 municipis han augmentat el tipus de gravamen. I si s’analitza els beneficis fiscals, 10 municipis n’ofereixen més en relació a l’any passat i cap municipi els ha reduït.

Les ordenances fiscals del 2023 recullen igualment pocs canvis en relació a l’Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua). Els ajuntaments han mantingut els tipus de gravamen d’aquest tribut –només 4 consistoris l’han augmentat i 1 l’ha reduït-, mentre que 15 ajuntaments han establert més beneficis fiscals, i dos ajuntament els ha reduït.

Finalment, sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que grava la realització d’activitats empresarials, professionals i artístiques, i afecta les persones jurídiques de cert volum empresarial, 13 han augmentat el coeficient de situació i 9 sobre els beneficis fiscals.

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30