El passat dimecres es va publicar al BOE el "Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19" que informa de l’adopció de mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del la COVID-19. En l’àmbit fiscal i mercantil destaquen les mesures relacionades amb l’Impost de Societats, l’ajornament en el pagament d’impostos i la formulació i aprovació dels comptes anuals.

 

Mesures relacionades amb l’Impost sobre Societats: 

 • S’estableix que el termini per a presentar la declaració continua sent el mateix de sempre, encara que els Comptes Anuals no hagin estat aprovats amb anterioritat, en virtut de les mesures especials establertes en el "Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19", pel qual es suspenien els terminis per a formular i aprovar comptes. Per tant, es confirma que el termini de presentació de l’Impost sobre Societats 2019, pel casos més habituals de finalització de l’exercici en data 31/12/2019, serà l’usual de l’1 al 25 de juliol, més exactament fins el dilluns 27 de juliol, al ser el dia 25 dissabte.
 • Si els Comptes Anuals no han estat aprovats, s’utilitzaran les dades comptables fins el moment per a calcular i presentar l’Impost sobre Societats. Aquesta mesura, que atorga una responsabilitat addicional als administradors, suposa un risc important pels mateixos al haver de signar un document amb dades no aprovades per la Junta de Socis.
 • En el cas de que les dades dels Comptes Anuals aprovats amb posterioritat a la presentació de l’IS fossin diferents, s’haurà de presentar una segona declaració amb termini fins el 30/11/2020.
  • En el cas que sigui favorable a Hisenda, tindrà la consideració de declaració complementària. Si fos amb ingrés, meritarà interessos de demora des del 27/07/2020però sense recàrrecs per presentació extemporània. Es tracta d’una mesura controvertida, contraria a la pròpia Llei de l’IS, que estableix que les dades que figurin en la liquidació de l’impost han de ser les de les comptes anuals “aprovades” per la societatNo s’entén per què s’han de meritar interessos quan tot plegat ve d’una situació excepcional i forçosa emparada en un Estat d’Alarma.
  • En el cas que sigui favorable al contribuentno s’haurà de seguir el procediment habitual per instar la rectificació de l’autoliquidaciósense que això limiti les facultats de l’Administració per a comprovar la primera i la nova autoliquidacions. Tampoc seran aplicables les limitacions a les rectificacions de les opcions tributàries (per exemple, l’aprofitament de les bases imposables negatives), ni es meritaran interessos de demora. Aquest fet incrementa la inseguretat fiscal de les empreses ja que, de facto, l’Administració pot revisar qualsevol de les dues declaracions (en lloc de només la segona, si es seguís els procediment habitual).
 • El termini de 6 mesos a partir del qual es meriten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l'autoliquidació no s'ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30/11/2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d'aquesta segona autoliquidació, la meritació d'interessos de demora començarà el 01/06/2021. Això implica que el termini per retornar aquests imports finalitza el 01/06/2021 (en lloc del habitual 25/01/2021); per a les empreses amb tancament fiscal a 31 de març, el termini s’avança un mes, al 01/05/2021.


Pel que fa a l’Ajornament d’impostos (acollits al procediment especial pel COVID-19) segons el "Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID- 19", una bona notícia: els ajornaments gaudiran de 4 mesos sense interessos, enlloc dels 3 mesos que preveia la norma fins ara. 

Finalment, pel que fa a la Formulació i aprovació dels Comptes Anuals es modifica el "Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19de la següent manera:

 • Data de formulació dels Comptes Anuals: la nova data passa a ser el 01/06/2020 (abans era a partir de la finalització de l’estat d’alarma). Per tant, el termini màxim de formulació dels Comptes Anuals d'una entitat que tanqués l’exercici el 31/12/2019, serà el 31/08/2020 (als 3 mesos habituals).
 • Termini d’aprovació dels Comptes Anuals: es determina un nou termini de 2 mesos (abans eren 3) des de la data de formulació. Això vol dir que, si s’esgoten tots els venciments,  les entitats que hagin tancat al 31/12/2019 podrien aprovar els seus comptes anuals fins el 31 d'octubre.
 • Depòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil: Seguint el cas anterior, esgotant tots els terminis, el darrer dia serà el 30/11/2020.


D’acord amb tot l’exposat, el calendari d’obligacions d’una societat mercantil que hagi tancat l’exercici a 31 de desembre de 2019 queda d’aquesta manera:


    Antes  Ahora 
  1.- Formulació de comptes   31/03/2020    31/08/2020 
  2.- Entrega de l'Informe d'Auditoria (*)   31/05/2020   30/09/2020
  3.- Aprovació dels comptes   30/06/2020   31/10/2020
  4.- Impost de Societats   25/07/2020  25/07/2020
  5.- Complementària a l'Impost de Sociedades     30/11/2020
(*) orientatiu

 

Francisco Hidalgo Martínez
Asesor fiscal
Procer, Assessoria Fiscal i Comptable, S.L.
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31