La Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB del dimecres 23 de setembre el “ANUNCI de l’aprovació de la resolució de la convocatòria núm. 202020205120011663 per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament de a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2018-2019” que, entre d'altres, publica la relació d’entitats de la demarcació de Barcelona a les que s'ha concedit subvencions i l’import de les mateixes.

Pel que fa al termini i forma de la justificació el beneficiaris han de saber...

El nou termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 d’octubre de 2020 al 16 de novembre de 2020.

Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ exclusivament a l’apartat subvencions - educació i d’acord amb el previst a la Base 6 per a les sol·licituds.

Aquestes justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:

  • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS.
  • Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS.

L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2018-2019

L’equip de professionals de Goldwater & Partners, empresa associada a Valles Empresa, s'ofereix als directors / gerents de les llars d’infants privades de la demarcació de Barcelona per elaborar l’informe a presentar. Les escoles interessades poden contactar directament amb la companyia a través dels seus canals habituals (Tel. 932.846.474; Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31